Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

ohmarilyn
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
ohmarilyn
7108 5738 500
"Ości" 12
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
ohmarilyn
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiiks niiks
ohmarilyn
9529 c7cd
Reposted fromthephilosopher thephilosopher vialegohouse legohouse
ohmarilyn
7745 7980
Reposted fromiamstrong iamstrong vialegohouse legohouse
ohmarilyn
4979 99b3
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
4312 1db6 500

euo:

Dont just fuck me. Love me. 
By Tracey Emin

Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie vianiskowo niskowo

May 25 2015

ohmarilyn
0074 5acc
Reposted fromrol rol viaumierajkurwo umierajkurwo
ohmarilyn
Do wielu łez niewiele potrzeba mi.
— Monika Brodka
ohmarilyn
"Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość."
— Edward Stachura
Reposted fromblacktoblack blacktoblack vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Pamiętaj, nie ma co się spinać. Jak nie idzie to kopnij, zostaw, odpuść. Na końcu i tak liczy się kim jesteś, a nie kim chciałabyś być.
— Pan Jacek
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
ohmarilyn
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Nieraz, gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frommockingcat mockingcat vianiskowo niskowo
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit
3408 7eaf 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
ohmarilyn
2502 7a08
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaumierajkurwo umierajkurwo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl